ใบอนุญาต ใช้ ตั้ง บัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น

หมวดหมู่: การบริการ

 

เอกสารประกอบในการทำใบอนุญาต
ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีออกโดย กสทช.

บัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น (ต่อบัตรฯ และขอบัตรใหม่)

บัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น 214 บาท
ค่าปรับ ปีละ 50 บาท (กรณีหมดอายุ แต่ต้องไม่เกิน 2 ปีเต็ม)

1. บัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นตัวจริง (กรณีต่อบัตรฯ) หากไม่มีจะต้องนำใบแจ้งความมาแนบ
2. หนังสือรับรองสมาชิกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่น
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. สำเนาใบประกาศณียบัตรวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (สำหรับขอบัตรใหม่)
7. หนังสือมอบอำนาจ (สามารถกรอกที่บริษัทฯได้)

 

ใบอนุญาต ใช้ วิทยุคมนาคม (AR และ CB)

ใบอนุญาต ใช้ วิทยุคมนาคม  535 บาท

 บุคคล

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น (สำหรับ AR)
4. รูปถ่ายวิทยุสื่อสาร (NBTC ID. และ Serial Number) หรือนำเครื่องเข้ามาที่บริษัทฯ
5. หนังสือมอบอำนาจ (สามารถมากรอกที่บริษัทฯได้)

 นิติบุคคล
1. สำเนา หนังสือรับรองของนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ทุกหน้า คัดมาแล้วไม่เกิน 90 วัน พร้อมลงนามผู้มีอำนาจ (เอกสารเซ็นสด)
2. สำเนาใบ ภพ.20 สรรพกร มีเลขประจำตัว 13 หลัก
3. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจ ตามข้อกำหนดนิติบุคคล
4. ใบมอบอำนาจ ลงนามและประทับตรา นิติบุคคล

 

ใบอนุญาต ตั้ง สถานีวิทยุคมนาคม ประจำที่และเคลื่อนที่ (AR และ CB)

ใบอนุญาต ตั้ง สถานี 5W.  535 บาท
ใบอนุญาต ตั้ง สถานี 10W.  1,070 บาท
ใบอนุญาต ตั้ง สถานี 60W.  1,605 บาท (เฉพาะ AR)

 บุคคล

ประจำที่

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น (สำหรับ AR)
4. แผนที่จุดที่ต้องการทำใบอนุญาต ตั้งสถานี
5. สำเนาใบอนุญาตใช้วิทยุคมนาคม
6. หนังสือมอบอำนาจ (สามารถมากรอกที่บริษัทฯได้)

-กรณีที่ผู้ขอใบอนุญาตตั้งสถานีไม่ใช่เจ้าบ้าน
1. หนังสือยินยอมจากเจ้าบ้าน
2. สำเนาบัตรประชาชน เจ้าบ้าน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าบ้าน

เคลื่อนที่
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น (สำหรับ AR)
4. สำเนาทะเบียนรถ
5. สำเนาหน้าเสียภาษีรายปี(ล่าสุด) หรือใบเสร็จเสียภาษี หรือป้ายวงกลม
5. สำเนาใบอนุญาตใช้วิทยุคมนาคม
6. หนังสือมอบอำนาจ (สามารถมากรอกที่บริษัทฯได้)

-กรณีที่ผู้ขอใบอนุญาตตั้งสถานีไม่ใช่เจ้าของรถ
1. หนังสือยินยอมจากเจ้าของรถ
2. สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของรถ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของรถ

 นิติบุคคล
1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ทุกหน้า คัดมาแล้วไม่เกิน 90 วัน พร้อมลงนามผู้มีอำนาจ (เอกสารเซ็นสด)
2. สำเนาใบ ภพ.20 สรรพกร มีเลขประจำตัว 13 หลัก
3. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจ ตามข้อกำหนดนิติบุคคล
4. ใบมอบอำนาจ ลงนามและประทับตรา นิติบุคคล

 

ติดต่อสอบถาม
 สำนักงานใหญ่ เทพารักษ์            โทร.02-394-0999
 สาขาพัทยา ชลบุรี                      โทร.038-197-444
 สาขาเชียงใหม่ แม่เหียะ               โทร.053-111-114
 สาขาพระราม2 ซอย65                โทร.02-416-6669
 สาขาเชียงราย ห้าแยกพ่อขุนฯ      โทร.053-711-114

28 มิถุนายน 2565

ผู้ชม 16804 ครั้ง